Monday Aug 10 Mon Aug 10
Tuesday Aug 11 Tue Aug 11
Wednesday Aug 12 Wed Aug 12
Thursday Aug 13 Thu Aug 13
Friday Aug 14 Fri Aug 14
Saturday Aug 15 Sat Aug 15
Sunday Aug 16 Sun Aug 16
 
Zumba 09:00 - 10:00 Kellye Pai-Ford 
Senior Strength 10:15 - 11:15 Nola Garrett 
 
POUND 09:00 - 10:00 Deena Jacoby 
Yoga 10:15 - 11:15 Daniela Bowen 
 
Zumba 09:00 - 10:00 Kellye Pai-Ford 
BODYPUMP 10:15 - 11:15 Alison Phillips 
 
POUND 09:00 - 10:00 Deena Jacoby 
 
 
 
Senior Strength 10:15 - 11:15 Nola Garrett 
Group Cycling 07:15 - 08:00 Sabine Huffman